W tej zakładce znajduje się odnośnik do strony startowej, ogłoszeń, regulaminu oraz kontakt do nas. Zobacz także, co dziś polecamy!

A A A

Regulamin określa zasady świadczenia Usług w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

Administratorem Serwisu jest: Janek Opolski Nowy Sącz, Barbackiego 34.

§ 2.

Definicje.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin o :

Administratorze – oznacza to Janek Opolski, Barbackiego 34, Nowy Sącz. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacjach – oznacza to wszelkie dane i informacje wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika, bądź Administratora, w tym w szczególności: Ogłoszenia, wiadomości, zapytania, komentarze, wypowiedzi, opinie, teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, filmy, linki, lub wszelkie innej treści wprowadzone do Serwisu przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora lub bez ich użycia.

Ogłoszeniach – oznacza to zaproszenia do zawarcia umowy i inne oświadczenia, opublikowane w Serwisie przez Użytkownika przy użyciu Konta, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, przy czym oświadczenia opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Serwisie – oznacza to internetowy serwis ogłoszeń generacja.eu, znajdujący się pod adresem www.generacja.eu, stanowiący zorganizowaną platformę internetową, za pośrednictwem której świadczone są Usługi, obejmujący domenę „www.generacja.eu” którymi dysponuje i zarządza Administrator.

Usługach – oznacza to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, na podstawie i zgodnie z Regulaminem, polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom wyszukiwania, przeglądania i zamieszczania Ogłoszeń, a także kontaktowania się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem. Usługi są świadczone nieodpłatnie, albo odpłatnie zgodnie z cennikiem udostępnionym w Serwisie.

Użytkowniku – oznacza to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług, w tym również Konsumenta. Użytkownikiem uprawnionym do korzystania z Usług Serwisu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem jest także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli korzystanie przez nią z Usług jest zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, gdy posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego.

Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koncie – oznacza to zbiór zasobów i uprawnień przydzielanych konkretnemu zalogowanemu Użytkownikowi w ramach Serwisu.

Operatorze Systemu Płatności – oznacza to Payu, PayPal i inne czyli serwisy za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać płatności za Usługi dodania ogłoszeń i promowania ich.

§ 3.

Ogólne zasady świadczenia Usług w Serwisie.

Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem.

Usługi świadczone są nieodpłatnie. Administrator nie pobiera opłat za rejestrację i utworzenie Konta, ani za publikację Ogłoszeń na okres 30 dni.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w Serwisie.

Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu.

Użytkownik może korzystać z Serwisu, jako Użytkownik zalogowany, albo Użytkownik niezalogowany.

Użytkownik niezalogowany może wyszukiwać i przeglądać Ogłoszenia, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem.

Użytkownik zalogowany może wyszukiwać, przeglądać i publikować Ogłoszenia, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem.

Do zalogowania się w Serwisie konieczne jest pomyślne ukończenie procesu rejestracji w Serwisie.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników niezalogowanych następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

Zwarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników zalogowanych następuje z chwilą aktywacji Konta.

Konto umożliwia dodawanie, przeglądanie, edycję, publikację, zarządzanie i usuwanie Ogłoszeń, jak również kontakt z innymi Użytkownikami.

Ogłoszenia mogą być publikowane tylko przez zalogowanych Użytkowników oraz Administratora.

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny Umowę rozwiązać. W przypadku umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników niezalogowanych rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji z korzystania z Usług. W przypadku umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników zalogowanych rozwiązanie umowy następuje z chwilą samodzielnej likwidacji Konta, albo z chwilą przesłania oświadczenia odpowiedniej treści na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy jest możliwe przez przesłanie oświadczenia woli, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Wzór formularza odstąpienia od umowy został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia drogą elektroniczną. Administrator informuje Konsumenta, że utraci on prawo do odstąpienia w przypadku wykonania w pełni Usługi, za wyraźną zgodą Konsumenta, tj. w przypadku Ogłoszeń - z chwilą publikacji Ogłoszenia.

Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia działalności Serwisu.

§ 4.

Zasady rejestracji w Serwisie.

Rejestracja następuje przy pomocy aktywnego adresu e-mail, hasła i loginu Użytkownika.

Rejestracja przebiega następująco:

 • Użytkownik wypełnia formularz rejestracji.
 • Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój aktywny Nazwę (np. Imie i Nazwisko), (Nazwę użytkownika - Login), hasło, adres e-mail.
 • Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu.
 • Użytkownik wybiera przycisk: „Zarejestruj się” - z tą chwilą Konto zostaje utworzone;
 • Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link do potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne niezbędne, wymagane przepisami prawa informacje.
 • Użytkownik loguje się do swojej poczty i we właściwej wiadomości e-mail wybiera link do potwierdzenia aktywacji Konta.
 • Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu, gdzie wyświetla się komunikat o ukończeniu procesu rejestracji – z tą chwilą Konto zostaje aktywowane.
 • Konto nie zostanie utworzone, jeżeli:
 • Podany adres e-mail został już użyty do utworzenia innego Konta – w takim przypadku Użytkownik może aktywować wcześniej utworzone przez siebie Konto, albo zalogować się na wcześniej utworzone i aktywowane przez siebie Konto.
 • Podane hasło nie jest zgodne z wymogami Serwisu – w takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła zgodnego z wymogami Serwisu i może utworzyć Konto przy użyciu hasła spełniającego wymogi Serwisu.
 • wymagane pola formularza rejestracji nie zostały wypełnione, albo zaznaczone.
 • Użytkownik nie potwierdził akceptacji Regulaminu przez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu.
 • W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Konto może utworzyć wyłącznie osoba (lub osoby) uprawniona do jej reprezentacji.
 • W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba taka może utworzyć Konto, wyłącznie jeżeli posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego.
 • Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 • Administrator może w celach związanych z obsługą Konta kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail Użytkownika.

§ 5.

Zasady publikowania Ogłoszeń w Serwisie.

Ogłoszenie może zostać opublikowane tylko w ramach kategorii dostępnych w Serwisie.

Użytkownik samodzielnie określa treść i zawartość Ogłoszenia. Użytkownik może dodać do Ogłoszenia obrazy, lub zdjęcia w liczbie i formacie określonym przez Serwis. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ochrony, o ile występują, są każdorazowo podawane przy odpowiednich polach formularzy.

Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji przez Administratora do 24 h.

Ogłoszenie jest dostępne dla Użytkowników Serwisu oraz dla użytkowników sieci Internet.

Użytkownik może w dowolny sposób kontaktować się z innymi Użytkownikami, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Ogłoszenie, w tym w szczególności za pośrednictwem wewnętrznego formularza kontaktowego Serwisu.

Jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa, lub prawo, ta sama rzecz, usługa, lub prawo może być w tym samym czasie przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno w jasny, jednoznaczny i precyzyjny sposób opisywać prezentowaną rzecz, usługę, lub prawo.

Jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa, lub prawo, powinna określać cenę, chyba że dotyczy zaproszenia do zawarcia umowy zamiany, albo darowizny.

Rzeczy prezentowane w Serwisie mogą być nowe lub używane.

Użytkownik gwarantuje, że Ogłoszenia przesłane lub opublikowane w Serwisie nie naruszą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będą wprowadzały w błąd, nie naruszą praw Administratora, ani praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie będą zgodne z treścią Ogłoszenia, w szczególności będą przedstawiały rzecz, usługę, lub prawo opisane w treści Ogłoszenia. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie nie będą zawierały adresów, telefonów, ani znaków graficznych, w szczególności nie będą zawierały danych, ani znaków graficznych innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych.

W celu publikacji Ogłoszenia Użytkownik loguje się w Serwisie i dodaje Ogłoszenie za pośrednictwem Konta.

Logowanie przy pomocy aktywnego adresu e-mail i hasła przebiega następująco:

 • Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój zarejestrowany adres e-mail lub login i hasło.
 • Użytkownik wybiera przycisk: „Zaloguj”.
 • Publikacja Ogłoszenia przebiega następująco:
 • Użytkownik wprowadza treść Ogłoszenia do formularza publikacji Ogłoszenia;
 • Użytkownik zaznacza lub wypełnia inne wymagane pola formularza publikacji Ogłoszenia.
 • Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu i zakłada Konto na zasadach określonych w Regulaminie, w przypadku, gdyby nie posiadał Konta.
 • Administrator akceptuje Ogłoszenie – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje opublikowane.

W przypadku, gdy Usługa jest odpłatna, rozpoczęcie jej świadczenia następuje z chwilą uiszczenia płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie. Datą zapłaty jest data zaksięgowania całej płatności na rachunku bankowym Administratora. Administrator akceptuje formy płatności wskazane w Serwisie. Użytkownik ponosi koszty związane z realizacją płatności. Użytkownik może zdecydować´, który ze sposobów płatności chce zastosować w trakcie dokonywania płatności. Administrator nie przetwarza danych płatności dokonywanych za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności z wyłączeniem numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność i nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności, chyba że taka odpowiedzialność wynika z praw Konsumenta.

Zabronione jest publikowanie w Serwisie Ogłoszeń:

 • wprowadzających w błąd,
 • fikcyjnych,
 • niezgodnych z kategoriami, w ramach których są zamieszczane,
 • służących innym celom, niż cele, które wynikają wprost z ich treści,
 • zawierających dane do kontaktu poza Serwisem, w szczególności adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych,
 • zawierających reklamę lub odesłanie do innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych,które nie zawierają ceny, jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa, lub prawo, a Ogłoszenie nie dotyczy zamiany, albo darowizny,
 • naruszających prawa Administratora, lub prawa osób trzecich,
 • naruszających Regulamin,
 • naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 • zawierających Informacje Niedozwolone,
 • dotyczących rzeczy, usług, lub praw niedozwolonych, w tym zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator w przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, może odmówić akceptacji Ogłoszenia, lub je usunąć, w szczególności Administrator może usunąć treść, lub zawartość Ogłoszenia, w tym w szczególności zdjęcia, lub obrazy. Zgoda Użytkownika na usunięcie Ogłoszenia, jego treści, zdjęć, lub obrazów, nie jest wymagana, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw Konsumenta.

Administrator może wprowadzić limit Ogłoszeń możliwych do publikacji.

W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może edytować Ogłoszenie, albo je usunąć.

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Ogłoszenie, jeżeli przestało być aktualne.

Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych, a po upływie tego okresu automatycznie wygasa i jest usuwane z Serwisu, chyba że Administrator przechowuje Ogłoszenie dla celów archiwalnych, statystycznych, finansowych lub dla celów roszczeń z nim związanych.

§ 6.

Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu.

Zabronione jest:

 • Przekazywanie lub publikowanie w Serwisie informacji sprzecznych z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, dyskryminujących, a także naruszających jakiekolwiek dobra lub prawa Administratora, albo osób trzecich, w szczególności wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, propagujących zażywanie narkotyków, lub spożywanie alkoholu, spamu, niezamówionej informacji handlowej, lub danych osobowych osób trzecich, a także linków do takich Informacji (Informacje Niedozwolone),
 • posługiwanie się przy rejestracji, logowaniu, lub w trakcie korzystania z Serwisu fałszywymi danymi, w tym w szczególności fikcyjnymi, albo cudzymi danymi osobowymi w celu weryfikacji tożsamości,
 • posługiwanie się przy rejestracji tymczasowymi adresami e-mail,
 • nieuprawniona ingerencja w kod oprogramowania Serwisu, a także korzystanie z oprogramowania zakłócającego działanie Serwisu,
 • korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w innym celu niż na użytek osobisty. Korzystanie z materiałów w innym celu wymaga zgody Administratora wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, lub w formie dokumentowej,
 • W przypadku ujawnienia w toku korzystania z Serwisu Ogłoszenia zawierającego Informacje Niedozwolone, posługiwania się fałszywymi, fikcyjnymi, albo cudzymi danymi, albo tymczasowymi adresami e-mail Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości, lub legalności danych Użytkownika, Administrator może zablokować możliwość korzystania z jego Konta, w tym publikacji i zarządzania Ogłoszeniami, do czasu potwierdzenia jego tożsamości.
 • Administrator odpowiada względem Użytkowników tylko w przypadkach umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat, chyba że Użytkownikiem jest Konsument.

Administrator nie odpowiada za:

 • szkody spowodowane siłą wyższą,
 • szkody spowodowane nieuprawnioną ingerencją w system teleinformatyczny Użytkownika,
 • skutki kradzieży danych Użytkownika,
 • skutki zainfekowania złośliwym oprogramowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika,
 • treść i zawartość Ogłoszeń przesłanych, lub opublikowanych w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przesłał lub opublikował Ogłoszenie, zawierające Informacje Niedozwolone, a także w przypadku posługiwania się przez Użytkownika fałszywymi, fikcyjnymi, albo cudzymi danymi. Administrator w przypadku ujawnienia takiego Ogłoszenia w Serwisie, niezwłocznie je usunie lub zabezpieczy, w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu, lub ostateczną decyzją właściwego organu. Art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosuje się,
 • aktualność, wiarygodność, ani skuteczność przesłanych lub opublikowanych w Serwisie Ogłoszeń. W przypadku, gdyby Ogłoszenie przesłane lub opublikowane w Serwisie okazało się nieaktualne, niewiarygodne, lub nieskuteczne, Administrator nie ma obowiązku jego poprawienia, sprostowania lub usunięcia, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Brak aktualności, wiarygodności, lub skuteczności przesłanego lub opublikowanego w Serwisie Ogłoszenia nie stanowi też podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Administratora,
 • odesłania do innych serwisów zawarte w treści Ogłoszenia (Do tego jest osobne pole),
 • zdolność Użytkownika do zawarcia umowy w związku z Ogłoszeniem,
 • niewykonanie, albo nienależyte wykonanie zobowiązań Użytkownika w związku z Ogłoszeniem,
 • jakość, wady, ani legalność prezentowanych w Ogłoszeniach przez Użytkowników rzeczy, usług, lub praw,
 • treść reklam opublikowanych w Serwisie przez zewnętrznych reklamodawców z zastrzeżeniem w tym zakresie praw Konsumenta.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznej, nieprzerwanej, ciągłej, stabilnej, efektywnej i pełnej dostępności Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zapewnienie takiej dostępności, w danych okolicznościach okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione, przy czym zachowane zostają w tym zakresie prawa Konsumenta.

Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.Polityka Prywatności zawiera w szczególności informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików Cookie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania przez niego z Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez osoby, którym udostępnił Konto.

Użytkownik jest zobowiązany naprawić Administratorowi oraz osobie trzeciej wszelką szkodę wyrządzoną wskutek przesłania lub opublikowania Ogłoszeń w Serwisie, a także zwolnić z odpowiedzialności Administratora, w przypadku gdyby w związku z przesłaniem lub opublikowaniem Ogłoszeń w Serwisie, osoba trzecia zwróciła się z roszczeniem przeciwko Administratorowi.

§ 7.

Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Usług oraz wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika.

Z Serwisu może korzystać Użytkownik, który posiada techniczną możliwość połączenia z siecią Internet.

System teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać minimalne warunki techniczne, tj.:

 • spełniać minimalne warunki techniczne dla obsługi plików HTML, w tym obsługiwać powszechnie używane przeglądarki internetowe, w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera;
 • posiadać dostęp do sieci Internet.

W celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka szkody powstałej w wyniku nieuprawnionej penetracji systemu teleinformatycznego, kradzieży danych lub zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, Użytkownik korzystając z Usług Serwisu powinien zainstalować i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, w tym z zapory sieciowej.

Wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika został określony w Polityce prywatności.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej

Umowa o świadczenie Usług nie przenosi praw do utworów, projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, baz danych, tytułów lub oznaczeń indywidualizujących, bądź wyróżniających. Prawa te podlegają ochronie prawnej na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zabronione jest zwielokrotnianie Informacji Administratora w całości, albo w części, w jakikolwiek sposób, w tym zarówno w sieci Internet, jak i na nośnikach danych, a także przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, opracowywanie, wtórne wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty, w tym w innych serwisach internetowych, na nośnikach reklamowych, poprzez emisję w radiu lub telewizji, poprzez publikację lub wyświetlanie w prasie, na billboardach, za pośrednictwem jakichkolwiek technik i technologii telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, lub na nośnikach danych, a także umieszczanie linków do Informacji w sposób, który mógłby uniemożliwić rozpoznanie źródła.

Użytkownik oświadcza, że przesyłane lub publikowane przez niego Informacje są wolne od wad prawnych, a także roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody, wymagane do publikacji, a publikacja nie naruszy praw, lub dóbr osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także upoważnia Administratora do nieodpłatnego ich opublikowania w Serwisie.

Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Administratora wizerunku Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik przesłał wizerunek w celu jego publikacji. Z tytułu rozpowszechniania i publicznego udostępniania wizerunku Użytkownika w Serwisie, nie przysługuje mu wynagrodzenie na żadnym polu eksploatacji. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać zgodę na publikację wizerunku Użytkownika i zażądać jego usunięcia z Serwisu przesyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zakazane jest publikowanie wizerunku Użytkownika stanowiącego dane biometryczne.

Użytkownik zgadza się na publikację Ogłoszeń w Serwisie oraz na publikację Ogłoszeń w serwisach i mediach partnerskich Administratora. Zgoda na publikację w serwisach i mediach partnerskich Administratora nie jest wymogiem zawarcia umowy. Użytkownik może odmówić, albo wycofać zgodę przesyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora: MEDIA7.PL Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr. 36, lok. 112B, 02-797, Warszawa. Publikacja Ogłoszeń w serwisach i mediach partnerskich Administratora służy pozyskaniu jak największej liczby odbiorców Ogłoszeń, a także marketingowi i promocji Usług Administratora. Użytkownik udziela w powyższym zakresie nieodpłatnie Administratorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na polu eksploatacji: publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści i zawartości Ogłoszeń w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 9.

Reklamacje.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług należy przesyłać na adres Administratora, w tym na adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika, a w przypadku reklamacji dotyczącej Ogłoszenia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia jego emisji, albo od kiedy emisja Ogłoszenia powinna się zakończyć.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres mail lub login do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony pod warunkiem poinformowania Użytkownika o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie podał wszystkich niezbędnych danych, o brakujących danych.

O rozpatrzeniu reklamacji Administrator informuje Użytkownika na podany przez niego adres.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, może on zwrócić się do Administratora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu reklamacji od Administratora.

§ 10.

Postanowienia końcowe.

Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego wykładni, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług rozpatrywane będą przez polskie sądy powszechne.

Zmiany Regulaminu są dokonywane przez Administratora w dowolnym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji w Serwisie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Administrator informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronach Serwisu, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych, poprzez przesłania odnośnika do Regulaminu na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone Regulaminem, powinien rozwiązać umowę.

Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także, na jego żądanie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Administrator informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach https://www.uokik.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może w szczególności:

 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
 • wszcząć postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
 • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie.

 

Lista rzeczy, usług oraz praw, których prezentowanie w serwisie ogłoszeń generacja.eu jest zabronione.

 • zdjęć, filmów, oprogramowania i przedmiotów naruszających prawa własności intelektualnej,
 • produktów podrobionych, lub naruszających prawa osób trzecich,
 • elektronicznych produktów chronionych, jak również ich części i produktów pochodnych,
 • odpadów elektronicznych, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa, w szczególności oferowanych na recykling,
 • przedmiotów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa,
 • urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców Internetu.
 • oprogramowania przystosowanego do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności: zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, umożliwiającego pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy, służącego od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci, jak również informacji, instrukcji i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad, umożliwiającego generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody, których licencja nie pozwala na odsprzedaż;
 • nielegalnego oprogramowania, nielegalnych przedmiotów i produktów,danych osobowych, w tym zgromadzonych w zbiorach.